เรียนลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัท เอเบ็กซ์ ไฮโดรลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดจำหน่ายและบริการ ดังนั้นเพื่อมอบสิ่งดีๆและสร้างความประทับใจ ทางบริษัท จึงได้ทำแบบสำรวจฯ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริการให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้สินค้าและบริการด้วยดีเสมอมา

Dear Customers, “Abex” want to thank you for giving us the opportunity to serve you. Please help us serve you better by taking a couple of minutes to tell us about the service that you have received so far. We appreciate your business and want to make sure we meet your expectations. We hope that you will accept this as a token of our good will.

Section 1 ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม (Background information)

Section 2 ปัจจัยที่ทำให้ท่านเลือก “Abex” (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) Factors made ​​you choose “Abex” (May select more than 1)

Section 3 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน (โปรดทำเครื่องหมาย ตามระดับความพึงพอใจของท่านซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ)
Comments on the operations of the company. (Please score your satisfaction 5 levels)

Level 5 = ดีมาก (Excellent)       4 = ดี (Good)       3 = ปานกลาง (Fair)       2 = พอใช้ (Almost Fair)       1 = ควรปรับปรุง (Poor)

ประเด็นวัดความพึงพอใจ (Evaluation Topic) 54321
1. ความพึงพอใจด้านการขายและการตลาด (Satisfaction with the Sales and Marketing)
1.1 ความรู้ ในรายละเอียดสินค้าของพนักงานขาย (Sales staff Knowledge of products)
1.2 มารยาทในการติดต่อสื่อสาร การใส่ใจ และตรงต่อเวลา (Politeness and attentiveness of sale staff’s reply)
1.3 ระยะเวลาในการเสนอราคา (Time of quote from the time of request)
1.4 ราคาสินค้าเหมาะสม (Price level of product when compare to quality of service)
1.5 พนักงานไปเยี่ยมสอบถามความต้องการทั้งก่อน - หลังการขาย (Satisfaction of sales staff before & after sales service)
1.6 การแก้ไขและป้องกัน เมื่อเกิดข้อร้องเรียน มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (Efficiency and speed of corrective and preventive action of sales staff)
2. ความพึงพอใจด้านงานสินค้าและการบริการ (Satisfaction with the Quality of products & service)
2.1 คุณภาพของสินค้าโดยรวม (Quality of product overview)
2.2 การบริการในช่วงการรับประกัน (Service during the warranty)
2.3 การบริการในช่วงนอกระยะการรับประกัน (The service at the end of the warranty)
2.4 คุณภาพสินค้าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น (Quality level when compare with other company)
2.5 กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ สุภาพและเป็นมิตร (Enthusiasm and friendliness of staff when service your request)
3. ด้านการส่งมอบสินค้า (Satisfaction with the Quality of delivery)
3.1 การส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด (Timeliness of delivery)
3.2 การบรรจุสินค้า และสภาพสินค้าที่นำส่ง (Packaging and condition of goods)
3.3 พนักงานส่งสินค้าแต่งกายสุภาพ มีมารยาท (Presentation and attitude of messenger when delivery your products)
3.4 ความถูกต้องของเอกสาร ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน ( Correctness of documentation and billing receipt)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด (All of you are satisfied at any level)

ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ (Recommendation for better improvement)